Voorwaarden

_____________________________________________________________________

Home > Voorwaarden > Ontvangst

I - ALGEMEEN
 
 

1. In de verkoopvoorwaarden: is de Verkoper ODENDHAL N.V.; de Koper, de persoon, firma, of vennootschap die de bestelling heeft geplaatst of met wie de Overeenkomst wordt aangegaan; de Goederen, de ODENDH@L ONLINE SHOP producten en diensten die door de Verkoper aan de Koper worden of zullen worden geleverd; de Overeenkomst, elke overeenkomst gesloten tussen de Verkoper en de Koper met betrekking tot de Goederen; en de Website
www.ODENDHAL.BE.De verkoopvoorwaarden vormen de basis waarop de Verkoper de Goederen te koop aanbiedt

2. De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. In elke Overeenkomst zullen ze voorrang hebben op de aankoopvoorwaarden van de Koper. In geval van tegenstrijdigheid tussen de tekst van de catalogi, de Website, advertenties of andere algemene reclame van de Verkoper en deze verkoopvoorwaarden, prevaleren de verkoopvoorwaarden. Geen enkele beperking op, variante op, toevoeging aan of weglating van deze verkoopvoorwaarden zal enige uitwerking hebben. Geen enkele toegeving of concessie die door de Verkoper zou worden gedaan, zal deze verkoopvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, ongeldig maken, schaden of wijzigen en zal geenszins de specifieke rechten van de Verkoper aantasten of er afbreuk aan doen.

 3. Elke Overeenkomst zal persoonlijk zijn tussen de Koper en de Verkoper en (behoudens in de gevallen hierna vermeld) kan door geen van de partijen worden overgedragen aan een derde zonder de schriftelijke goedkeuring van de andere partij. De Verkoper behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken alle schuldvorderingen, eisen, verwante rechten en zekerheden met betrekking tot elke Overeenkomst te verkopen of over te dragen aan een derde.
   

II - PRIJS
 
1.  Onverminderd de andere voorwaarden hierna uiteengezet, zullen de Goederen worden gefactureerd tegen de prijs die geldt op de dag dat de bestelling van de Goederen wordt geplaatst. De prijzen van de Verkoper zijn altijd exclusief BTW en andere belastingen of lasten opgelegd door de overheid. De prijzen zijn enkel geldig voor BelgiŽ.
   
2. Door afronding kan de som van de prijzen van de bestelde afzonderlijke Goederen afwijken van de totale prijs van de Goederen vermeld op het bestelformulier, de orderbevestiging of de factuur. Enkel de totale prijs is geldig.
   
3.  De Verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen ingeval van drukfout. Indien de overheid of een andere bevoegde instantie belastingen of andere heffingen met betrekking tot de verkoop of levering oplegt, wijzigt of afschaft, kan de Verkoper de prijs overeenkomstig aanpassen op elk ogenblik
   


III - LEVERING

1. Bestellingen van de Koper zijn bindend op de dag van de schriftelijke bevestiging van de bestelling door de Verkoper. Wijzigingen van bestelling zijn niet bindend tenzij uitdrukkelijk bevestigd door de Verkoper. De Verkoper behoudt zich het recht voor voorwaarden te verbinden aan het uitvoeren van een bestelling, met inbegrip van het vragen van een voorschot op de prijs van de Goederen, of de volledige betaling van de bestelling op voorhand.
 
2. De leveringsdatum, gewoonlijk de werkdag volgend op de ontvangstdag van de bestelling voor zover deze bestelling bij  de Verkoper voor 12 Uur aangekomen is,  door de Verkoper opgegeven in een bevestiging of aanvaarding van een bestelling door de Koper wordt geacht slechts bij benadering te zijn opgegeven en is niet bindend. Partijen erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn waarin, na een bevestiging of aanvaarding van een bestelling waarop een verwachte leveringsdatum staat opgegeven, wijzigingen in de beschikbaarheid van de Goederen de Verkoper kunnen noodzaken de verwachte levering uit te stellen. De vertraging zal geen inbreuk vormen op de Overeenkomst en kan derhalve geen aanleiding geven tot schadevergoeding, noch tot gehele of gedeeltelijke ontbinding of verbreking van de Overeenkomst.
.    
3. Het minimum bedrag van een bestelling is 35,00 Euros. Voor bestellingen die het bedrag van 50,00 Euros niet overschrijden, worden leveringskosten van 16.50 Euros aangerekend (19.97 BTW inbegrepen).  Vanaf 50.01 tot 100.00 Euros  dalen de leveringskosten tot 13.50 Euros (16.34 BTW inbegrepen). De Goederen worden geleverd franco Koper vanaf een bestelling van 100.01 Euros overal in Belgie en zijn tijdens het transport verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging. Voor leveringen buiten Belgie worden de vervoerkosten berekend overeenkomstig de kosten aangerekend door het postkantoor van de vertrekplaats van de goederen. Ze worden altijd aan de Koper medegedeeld via een apart schrijven.
 
4. Onmiddellijk na de levering van de Goederen zal de Koper nagaan of de Goederen in overeenstemming zijn met die weergegeven door de Koper op diens bestelformulier en door de Verkoper in de betreffende orderbevestiging. Binnen de 2 werkdagen na levering van de Goederen zal de Koper eventuele gebreken aan de Goederen melden aan de Verkoper. Indien ook de Verkoper een gebrek vaststelt aan de Goederen, zal hij de Goederen vervangen. Na het verstrijken van deze termijn heeft de Koper geen verhaal jegens de Verkoper en kan hij evenmin vervanging van de Goederen vorderen.
   

IV - VERZAKING
 

1.  Onverminderd de toepassing van artikel IV&150;3. en IV-4, heeft de Koper het recht om binnen de 7 dagen na levering van de Goederen aan de aankoop van de Goederen te verzaken. De Koper richt hiertoe een aanvraag tot de Verkoper binnen de vooropgestelde termijn. De Verkoper zal de Goederen gratis terugnemen en zal zelf het transport ervan regelen. Indien de Koper de Goederen op eigen initiatief terugstuurt, worden eventuele transportkosten niet terugbetaald door de Verkoper. De Koper dient het ophaalbewijs, verstrekt door de vervoerder, te bewaren tot ontvangst van de kredietnota.
   
2. Goederen worden enkel onbeschadigd en in hun originele staat en verpakking teruggenomen.
   
3. De Koper heeft niet het recht om van de aankoop van audio- en video-opnamen of computer programmatuur waarvan de verzegeling is verbroken, af te zien.
 
4. Bestelde goederen die niet voorkomen op de katalogus van de website zullen, na goedkeuring van de Verkoper volgens de modaliteiten uiteengezet in het artikel III-1, worden verondersteld deel uit te maken van een speciale bestelling. Deze bestelling zal in geen enkel geval kunnen geannuleerd worden. De geleverde goederen zullen in geen enkel geval kunnen teruggenomen of omgewisseld worden.


V - WAARBORG
 
1.  Behalve indien partijen anders overeenkomen, waarborgt de Verkoper dat de Goederen, bij normaal gebruik, in overeenstemming zijn met de productspecificaties die voor de Goederen van kracht zijn op het ogenblik van de bestelling van de Goederen. Deze waarborg, beginnend op de dag van de fakturatie, geldt voor een periode waarvan de duur opgetekend is op de waarborgkaart of in de handkeiding van het produkt. en omvat niet de gevolgen van normale slijtage, verkeerd gebruik of gebrek aan onderhoud.
De Koper verbindt zich ertoe het produkt te gebruiken volgens de instrukties door de fabrikant geleverd ten einde zijn rechten te doen gelden bij eventele problemen.
   
2.  Indien de Koper binnen de duur van de waarborg een defekt vaststelt zal hij de Verkoper zo vlug moglijk inlichten.. De Verkoper zal de Goederen terugnemen en zal, naargelang de instrukties verstrekt door de fabrikant en voor zover de Koper zich gehouden heeft aan de formaliteiten uiteen gezet in het artikel V-1, instaan voor hetzij de vervanging van het produkt, hetzij de herstelling ervan.
       
VI - AFWIJKINGEN

Papier, omslagen,karton, drukwerk
                 - hoeveelheid  :   5% minder of meer
                 - gewicht         :   5% minder of meer
                 - kleur              :   lichte verschillen in kleur, zuiverheid, gladheid en satinering kunnen geen
                                             aanleiding geven tot het weigeren van de levering door de klant.


VII - DRUKWERK EN STEMPELS

1. Behalve indien anders vermeld staat bij de bestelling, wordt er bij elke bestellling van drukwerk  een drukwerk naar de klant opgestuurd, die deze zorgvuldig zal lezen en de eventuele drukfouten duidelijk zal optekenen.

2. Elke verandering van tekst (vervaning, verplaatsing, bijvulling ou verwijdering) kunnen bijkomende kosten veroorzaken die gefaktureerd kunnen worden.

3. Wordt binnen de 30 dagen geen gevolg gegeven aan de opgestuurde drukproef, dan worden de zetkosten gefaktureerd.

VIII - BETALING

1.  Behalve indien partijen anders overeenkomen, dient de Koper de Goederen te betalen binnen een termijn van 8 dagen na faktuurdatum.. De eerste bestelling is echter altijd vooraf te betalen. De Verkoper behoudt zich het recht om de uitvoeriing van een bestelling te onderwerpen aan bepaalde voorwaarden waaronder o.a. de betaling van een voorschot of zelfs de betaling op voorhand van het totaal bedrag van de faktuur.
   
2. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag, zal de Koper van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinterest tegen 1,5% per maand verschuldigd zijn aan de Verkoper vermeerderd met een schadevergoeding van 15 %, met een minimum van 40,00 Euros.. Bijkomend kan de Verkoper de Goederen of onderdelen ervan die nog niet werden geleverd, weerhouden, de levering van Goederen onder andere mogelijke aanvaarde bestellingen annuleren of de aanvaarding van een toekomstige bestelling van de Koper weigeren of opschorten.
   
IX - EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
1. Niettegenstaande de levering van de Goederen, zal de Verkoper eigenaar blijven van de Goederen tot op het ogenblik dat de Koper de Goederen en alle andere door hem verschuldigde bedragen aan de Verkoper heeft betaald. Vanaf de levering van de Goederen draagt de Koper de aansprakelijkheid en het risico voor elke schade veroorzaakt aan de Goederen, met inbegrip van verlies en diefstal.
   
X - OVERMACHT
 
1. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-levering of uitstel van levering (rechtstreeks of onrechtstreeks) voortvloeiend uit overmacht, zelfs indien de oorzaak bestaat op het ogenblik van de bestelling door de Koper of zich voordoet nadat de uitvoering door de Verkoper om andere redenen vertraging heeft opgelopen.
   
XI - TOEPASSELIJK WET EN BEVOEGDHEID
 
1. Elke Overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht.
   
2. Indien zou blijken dat één of meerdere van de bepalingen van deze verkoopvoorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zijn, blijven de overige bepalingen van toepassing.
   
3. Elk geschil voortvloeiend uit of met betrekking tot een Overeenkomst zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Cette page est en construction...